Cadre
Matches
Classement
Nom
Diego Oliveira 304' 4 4 - 3 1 1 - -
Akihiro Hayashi 360' 4 4 - - - - - -
Keigo Higashi 360' 4 4 - - 1 - - -
Hyun-soo Jang 360' 4 4 - - - 1 - -
Ryoichi Maeda 257' 4 3 1 2 - - - -
Masato Morishige 360' 4 4 - - - - - -
Kotaro Omori 340' 4 4 - 2 - - - -
Yojiro Takahagi 360' 4 4 - 1 - - - -
Takuji Yonemoto 242' 4 3 1 2 - 1 - -
Kento Hashimoto 111' 3 1 2 - - - - -
Takefusa Kubo 46' 3 - 3 - - - - -
Sei Muroya 263' 3 3 - 1 - - - -
Kensuke Nagai 56' 3 - 3 - - - - -
Kosuke Ota 270' 3 3 - - - - - -
Cayman Togashi 91' 3 1 2 1 - - - -
Ryoya Ogawa 90' 1 1 - - - - - -
Makoto Okazaki 90' 1 1 - - - 1 - -
Yuichi Maruyama - - - - - - - - -
Takuo Okubo - - - - - - - - -
Taichi Hara - - - - - - - - -
Go Hatano - - - - - - - - -
Rei Hirakawa - - - - - - - - -
Tasuku Hiraoka - - - - - - - - -
Riku Hirosue - - - - - - - - -
Yohei Kajiyama - - - - - - - - -
Manato Shinada - - - - - - - - -
Yoshitake Suzuki - - - - - - - - -
Sotan Tanabe - - - - - - - - -
Takuya Uchida - - - - - - - - -
Jakkit Wechpirom - - - - - - - - -
Kiichi Yajima - - - - - - - - -
Masayuki Yamada - - - - - - - - -
Takahiro Yanagi - - - - - - - - -
Kazunori Yoshimoto - - - - - - - - -