Cadre
Matches
Classement
Nom
Keigo Higashi 2852' 34 32 2 8 4 2 - -
Yojiro Takahagi 2919' 34 34 - 10 - 2 - -
Diego Oliveira 2616' 32 31 1 17 13 2 - -
Kensuke Nagai 1631' 32 19 13 17 5 3 - -
Kotaro Omori 2390' 32 29 3 16 1 1 - -
Akihiro Hayashi 2790' 31 31 - - - - - -
Masato Morishige 2676' 30 30 - 1 2 4 - -
Sei Muroya 2693' 30 30 - 1 1 5 - -
Kento Hashimoto 2236' 27 25 2 2 1 2 - -
Kosuke Ota 2082' 25 23 2 2 1 - - -
Hyun-soo Jang 2128' 24 24 - 1 2 6 - -
Takuji Yonemoto 1283' 23 14 9 6 - 3 - -
Cayman Togashi 572' 19 6 13 6 1 - - -
Lins 542' 18 4 14 4 3 1 - -
Ryoichi Maeda 504' 18 3 15 2 1 1 - -
Ryoya Ogawa 1165' 15 13 2 2 - - - -
Sotan Tanabe 701' 14 7 7 4 1 - - -
Yuichi Maruyama 686' 9 7 2 - - - - -
Daiki Niwa 450' 6 5 1 - - 1 - -
Makoto Okazaki 365' 5 4 1 - 1 1 - -
Kiichi Yajima 41' 5 - 5 - - - - -
Takefusa Kubo 58' 4 - 4 - - - - -
Takuo Okubo 270' 3 3 - - - - - -
Rei Hirakawa 4' 1 - 1 - - - - -
Manato Shinada 6' 1 - 1 - - - - -
Takuya Uchida - 1 - 1 - - - - -
Tasuku Hiraoka - - - - - - - - -
Riku Hirosue - - - - - - - - -
Masayuki Yamada - - - - - - - - -
Takahiro Yanagi - - - - - - - - -
Kazunori Yoshimoto - - - - - - - - -
Taichi Hara - - - - - - - - -
Go Hatano - - - - - - - - -
Lipe Veloso - - - - - - - - -
Yoshitake Suzuki - - - - - - - - -
Jakkit Wechpirom - - - - - - - - -