APOEL Nikosia saison 2019/2020 38 Matches
APOEL Nikosia saison 2018/2019 49 Matches
APOEL Nikosia saison 2017/2018 55 Matches
APOEL Nikosia saison 2016/2017 60 Matches
APOEL Nikosia saison 2015/2016 55 Matches
APOEL Nikosia saison 2014/2015 49 Matches
APOEL Nikosia saison 2013/2014 54 Matches
APOEL Nikosia saison 2012/2013 41 Matches
APOEL Nikosia saison 2011/2012 51 Matches
APOEL Nikosia saison 2010/2011 40 Matches
APOEL Nikosia saison 2009/2010 51 Matches
APOEL Nikosia saison 2008/2009 44 Matches
APOEL Nikosia saison 2007/2008 34 Matches
APOEL Nikosia saison 2006/2007 30 Matches
APOEL Nikosia saison 2005/2006 32 Matches
APOEL Nikosia saison 2004/2005 28 Matches
APOEL Nikosia saison 2003/2004 30 Matches
APOEL Nikosia saison 2002/2003 10 Matches
APOEL Nikosia saison 2000/2001 4 Matches
APOEL Nikosia saison 1999/2000 2 Matches
APOEL Nikosia saison 1997/1998 4 Matches
APOEL Nikosia saison 1996/1997 6 Matches
APOEL Nikosia saison 1995/1996 4 Matches
APOEL Nikosia saison 1993/1994 4 Matches
APOEL Nikosia saison 1992/1993 2 Matches
APOEL Nikosia saison 1990/1991 2 Matches
APOEL Nikosia saison 1988/1989 2 Matches
APOEL Nikosia saison 1986/1987 2 Matches
APOEL Nikosia saison 1985/1986 2 Matches
APOEL Nikosia saison 1984/1985 2 Matches
APOEL Nikosia saison 1981/1982 2 Matches
APOEL Nikosia saison 1980/1981 2 Matches
APOEL Nikosia saison 1979/1980 2 Matches
APOEL Nikosia saison 1978/1979 2 Matches
APOEL Nikosia saison 1977/1978 2 Matches
APOEL Nikosia saison 1976/1977 4 Matches
APOEL Nikosia saison 1973/1974 2 Matches
APOEL Nikosia saison 1969/1970 2 Matches
APOEL Nikosia saison 1968/1969 2 Matches
APOEL Nikosia saison 1965/1966 2 Matches
APOEL Nikosia saison 1963/1964 4 Matches