Club Olimpia saison 2018/2019 50 Matches
Club Olimpia saison 2017/2018 50 Matches
Club Olimpia saison 2016/2017 48 Matches
Club Olimpia saison 2015/2016 57 Matches
Club Olimpia saison 2014/2015 44 Matches
Club Olimpia saison 2013/2014 48 Matches
Club Olimpia saison 2012/2013 62 Matches
Club Olimpia saison 2011/2012 54 Matches
Club Olimpia saison 2010/2011 46 Matches
Club Olimpia saison 2009/2010 45 Matches
Club Olimpia saison 2008/2009 47 Matches
Club Olimpia saison 2007/2008 46 Matches
Club Olimpia saison 2006/2007 20 Matches
Club Olimpia saison 2003/2004 7 Matches
Club Olimpia saison 2002/2003 13 Matches
Club Olimpia saison 2001/2002 16 Matches
Club Olimpia saison 2000/2001 12 Matches
Club Olimpia saison 1999/2000 14 Matches
Club Olimpia saison 1998/1999 16 Matches
Club Olimpia saison 1997/1998 8 Matches
Club Olimpia saison 1995/1996 6 Matches
Club Olimpia saison 1994/1995 12 Matches
Club Olimpia saison 1993/1994 8 Matches
Club Olimpia saison 1992/1993 18 Matches
Club Olimpia saison 1990/1991 15 Matches
Club Olimpia saison 1989/1990 6 Matches
Club Olimpia saison 1988/1989 20 Matches
Club Olimpia saison 1986/1987 12 Matches
Club Olimpia saison 1983/1984 6 Matches
Club Olimpia saison 1982/1983 10 Matches
Club Olimpia saison 1981/1982 12 Matches
Club Olimpia saison 1980/1981 2 Matches
Club Olimpia saison 1979/1980 6 Matches
Club Olimpia saison 1978/1979 10 Matches
Club Olimpia saison 1976/1977 6 Matches
Club Olimpia saison 1975/1976 6 Matches
Club Olimpia saison 1974/1975 6 Matches
Club Olimpia saison 1973/1974 6 Matches
Club Olimpia saison 1972/1973 6 Matches
Club Olimpia saison 1971/1972 6 Matches
Club Olimpia saison 1969/1970 10 Matches
Club Olimpia saison 1968/1969 9 Matches
Club Olimpia saison 1965/1966 7 Matches
Club Olimpia saison 1963/1964 2 Matches
Club Olimpia saison 1962/1963 2 Matches
Club Olimpia saison 1960/1961 4 Matches
Club Olimpia saison 1959/1960 4 Matches