Cruzeiro EC saison 2018/2019 37 Matches
Cruzeiro EC saison 2017/2018 52 Matches
Cruzeiro EC saison 2016/2017 55 Matches
Cruzeiro EC saison 2015/2016 45 Matches
Cruzeiro EC saison 2014/2015 48 Matches
Cruzeiro EC saison 2013/2014 52 Matches
Cruzeiro EC saison 2012/2013 36 Matches
Cruzeiro EC saison 2011/2012 38 Matches
Cruzeiro EC saison 2010/2011 46 Matches
Cruzeiro EC saison 2009/2010 52 Matches
Cruzeiro EC saison 2008/2009 49 Matches
Cruzeiro EC saison 2007/2008 50 Matches
Cruzeiro EC saison 2006/2007 38 Matches
Cruzeiro EC saison 2005/2006 47 Matches
Cruzeiro EC saison 2004/2005 48 Matches
Cruzeiro EC saison 2003/2004 52 Matches
Cruzeiro EC saison 2002/2003 40 Matches
Cruzeiro EC saison 2001/2002 33 Matches
Cruzeiro EC saison 2000/2001 48 Matches
Cruzeiro EC saison 1999/2000 33 Matches
Cruzeiro EC saison 1998/1999 45 Matches
Cruzeiro EC saison 1997/1998 32 Matches
Cruzeiro EC saison 1996/1997 35 Matches
Cruzeiro EC saison 1995/1996 25 Matches
Cruzeiro EC saison 1993/1994 10 Matches
Cruzeiro EC saison 1991/1992 1 Matches
Cruzeiro EC saison 1977/1978 7 Matches
Cruzeiro EC saison 1976/1977 5 Matches
Cruzeiro EC saison 1975/1976 10 Matches
Cruzeiro EC saison 1974/1975 10 Matches
Cruzeiro EC saison 1967/1968 2 Matches
Cruzeiro EC saison 1966/1967 10 Matches