US Palermo saison 2018/2019 38 Matches
US Palermo saison 2017/2018 48 Matches
US Palermo saison 2016/2017 40 Matches
US Palermo saison 2015/2016 40 Matches
US Palermo saison 2014/2015 39 Matches
US Palermo saison 2013/2014 44 Matches
US Palermo saison 2012/2013 40 Matches
US Palermo saison 2011/2012 41 Matches
US Palermo saison 2010/2011 51 Matches
US Palermo saison 2009/2010 41 Matches
US Palermo saison 2008/2009 39 Matches
US Palermo saison 2007/2008 42 Matches
US Palermo saison 2006/2007 46 Matches
US Palermo saison 2005/2006 54 Matches
US Palermo saison 2004/2005 42 Matches
US Palermo saison 2003/2004 53 Matches
US Palermo saison 2002/2003 41 Matches
US Palermo saison 2001/2002 41 Matches
US Palermo saison 2000/2001 2 Matches
US Palermo saison 1999/2000 6 Matches
US Palermo saison 1997/1998 2 Matches
US Palermo saison 1996/1997 39 Matches
US Palermo saison 1995/1996 43 Matches
US Palermo saison 1994/1995 41 Matches
US Palermo saison 1993/1994 3 Matches
US Palermo saison 1992/1993 1 Matches
US Palermo saison 1991/1992 4 Matches
US Palermo saison 1990/1991 2 Matches
US Palermo saison 1989/1990 2 Matches
US Palermo saison 1978/1979 1 Matches
US Palermo saison 1973/1974 1 Matches
US Palermo saison 1972/1973 30 Matches
US Palermo saison 1969/1970 30 Matches
US Palermo saison 1968/1969 30 Matches
US Palermo saison 1962/1963 34 Matches
US Palermo saison 1961/1962 34 Matches
US Palermo saison 1959/1960 34 Matches
US Palermo saison 1956/1957 34 Matches
US Palermo saison 1953/1954 34 Matches
US Palermo saison 1952/1953 34 Matches
US Palermo saison 1951/1952 38 Matches
US Palermo saison 1950/1951 38 Matches
US Palermo saison 1949/1950 38 Matches
US Palermo saison 1948/1949 38 Matches
US Palermo saison 1945/1946 20 Matches
US Palermo saison 1935/1936 30 Matches
US Palermo saison 1934/1935 30 Matches
US Palermo saison 1933/1934 34 Matches
US Palermo saison 1932/1933 34 Matches