arbitre Pays G. N. P.
Anatoliy Abdula 4 1 1 2 2 1 0 0
Sergiy Berezka 4 3 0 1 0 0 0 0
Dmitry Kutakov 4 1 1 2 0 2 0 0
Yaroslav Kozyk 3 3 0 0 1 0 0 0
Evgen Aranovskiy 3 0 0 3 0 2 0 0
Yuri Hrysio 3 1 2 0 0 0 0 0
Kateryna Monzul 3 1 1 1 0 0 0 0
Igor Paskhal 3 1 1 1 0 0 0 0
Vitali Romanov 3 0 2 1 0 0 0 0
Oleksandr Derdo 2 1 0 1 1 0 0 0
Nathan Verboomen 2 1 0 1 1 0 0 0
Wesley Alen 2 1 1 0 0 2 0 0
Mikola Balakin 2 1 1 0 0 0 0 0
Ivan Bondar 2 0 1 1 0 0 0 0
Oleksandr Ivanov 2 1 0 1 0 0 0 0
Maksim Kozyryatskiy 2 1 1 0 0 0 0 0
Mykola Kryvonosov 2 0 0 2 0 1 0 0
Jonathan Lardot 2 1 0 1 0 0 0 0
Yuriy Mozharovsky 2 0 0 2 0 1 0 0
Mihailo Mytrovskyi 2 1 1 0 0 1 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Vladimir Novokhatniy 2 0 2 0 0 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 2 0 0 2 0 0 0 0
Tamás Bognár 1 0 1 0 0 0 0 0
Dmytro Bondarenko 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Boyko 1 0 1 0 0 0 0 0
Lothar D'hondt 1 1 0 0 0 0 0 0
Oliver Drachta 1 1 0 0 0 1 0 0
Yury Foshchiy 1 0 0 1 0 0 0 0
Oleksandr Golovkov 1 0 0 1 0 0 0 0
Erik Lambrechts 1 0 1 0 0 0 0 0
Dimitar Meckarovski 1 0 1 0 0 1 0 0
Bert Put 1 1 0 0 0 0 0 0
Denys Shurman 1 0 1 0 0 0 0 0
Konstantin Trukhanov 1 0 1 0 0 0 0 0
Yuriy Vaks 1 0 1 0 0 0 0 0
Lawrence Visser 1 0 0 1 0 0 0 0
Miroslav Zelinka 1 0 0 1 0 0 0 0