arbitre Pays G. N. P.
Adrian Azzopardi 1 0 0 1 0 0 0 0
Juri Frischer 1 0 0 1 0 0 0 0
Yaroslav Kozyk 1 0 0 1 0 0 0 0
Giorgi Kruashvili 1 0 0 1 0 0 0 0