arbitre Pays G. N. P.
Hiroyuki Kimura 6 2 2 2 0 2 0 0
Ryuji Sato 6 4 1 1 0 1 0 0
Yudai Yamamoto 6 3 1 2 0 0 0 0
Kenji Ogiya 5 3 1 1 0 2 0 0
Masaaki Toma 5 4 0 1 0 0 0 0
Kazuyoshi Enomoto 4 3 0 1 0 2 0 0
Yoshiro Imamura 4 2 2 0 0 0 0 0
Nobutsugu Murakami 4 0 1 3 0 1 0 0
Futoshi Nakamura 4 2 1 1 0 0 0 0
Koichiro Fukushima 3 1 0 2 1 0 0 0
Jumpei Iida 3 0 1 2 0 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 3 1 1 1 0 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 2 1 1 0 0 0 0 0
Hajime Matsuo 2 2 0 0 0 1 0 0
Shoichiro Mikami 2 1 1 0 0 0 0 0
Yuichi Nishimura 2 1 1 0 0 0 0 0
Takuto Okabe 2 0 2 0 0 0 0 0
Mohanad Qasim Eesee Sarray 2 0 0 2 0 0 0 0
Naohito Ogawa 1 0 1 0 1 0 0 0
Mohammed Abdulla Hassan 1 1 0 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Yusuke Araki 1 0 0 1 0 0 0 0
Yosuke Kubota 1 0 0 1 0 0 0 0
Takuya Maeda 1 1 0 0 0 0 0 0
Minoru Tōjō 1 1 0 0 0 1 0 0
Toshmitsu Yoshida 1 1 0 0 0 0 0 0