arbitre Pays G. N. P.
Itaru Hirose 2 0 0 2 0 0 0 0
Minoru Tōjō 2 1 0 1 0 0 0 0
Koichiro Fukushima 1 0 0 1 0 0 0 1
Hiroyuki Kimura 1 0 1 0 0 0 0 0
Koei Koya 1 1 0 0 0 0 0 0
Hajime Matsuo 1 1 0 0 0 1 0 0
Yuichi Nishimura 1 1 0 0 0 0 0 0
Ryuji Sato 1 0 0 1 0 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 1 0 1 0 0 0 0 0
Masaaki Toma 1 0 0 1 0 0 0 0