arbitre Pays G. N. P.
Hajime Matsuo 12 6 0 6 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 8 2 4 2 1 0 0 0
Ryuji Sato 8 3 3 2 0 0 0 0
Koichiro Fukushima 7 2 2 3 0 0 0 0
Takuto Okabe 7 1 5 1 0 0 0 0
Yuichi Nishimura 6 3 2 1 0 0 0 0
Kenji Ogiya 6 4 1 1 0 1 0 0
Nobutsugu Murakami 5 1 1 3 0 0 0 0
Minoru Tōjō 5 3 0 2 0 1 0 0
Masaaki Toma 5 2 1 2 0 0 0 0
Yusuke Araki 4 2 1 1 0 0 0 0
Jumpei Iida 4 2 0 2 0 0 0 0
Yoshiro Imamura 4 2 1 1 0 0 0 0
Yudai Yamamoto 4 3 1 0 0 1 0 0
Akihiko Ikeuchi 3 2 1 0 1 0 0 0
Kazuyoshi Enomoto 3 2 0 1 0 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 3 0 1 2 0 0 0 0
Itaru Hirose 2 0 0 2 0 0 0 0
Mohanad Qasim Eesee Sarray 2 0 0 2 0 0 0 0
Toshmitsu Yoshida 2 1 1 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Ali Abdulnabi 1 1 0 0 0 0 0 0
Abdulrahman Al Jassim 1 0 1 0 0 1 0 0
Yosuke Kubota 1 1 0 0 0 0 0 0
Kwok Man Liu 1 1 0 0 0 0 0 0
Adham Makhadmeh 1 1 0 0 0 1 0 0
Shoichiro Mikami 1 0 1 0 0 0 0 0
Futoshi Nakamura 1 1 0 0 0 0 0 0
Nawaf Shukralla 1 0 1 0 0 0 0 0
Il'giz Tantashev 1 1 0 0 0 0 0 0
Masuya Ueda 1 0 1 0 0 0 0 0
Ben Williams 1 1 0 0 0 0 0 0
Mohamad Yaacob 1 0 0 1 0 0 0 0