période Entraîneur Pays
01.07.2018 - 30.06.2019 Varuzhan Sukiasyan Armenie 05.08.1956
31.08.2014 - 30.06.2018 Abraham Khashmanyan Armenie 11.11.1967
02.11.2013 - 30.08.2014 Armen Gyulbudaghyants Armenie 19.12.1966
01.07.2013 - 30.06.2014 Armen Sanamyan Armenie 01.02.1966