arbitre Pays G. N. P.
Sergey Ivanov 6 1 3 2 0 0 0 0
Alexey Matyunin 4 4 0 0 3 1 0 0
Vladislav Bezborodov 3 2 1 0 0 0 0 0
Igor Fedotov 3 2 0 1 0 2 0 0
Sergey Lapochkin 3 0 0 3 0 0 0 1
Stanislav Vasilyev 3 1 0 2 0 0 0 0
Aleksey Eskov 2 1 1 0 1 0 0 0
Roman Galimov 2 0 2 0 0 0 0 0
Sergey Karasev 2 2 0 0 0 0 0 0
Pavel Kukuyan 2 0 1 1 0 0 0 0
Kirill Levnikov 2 1 0 1 0 0 0 0
Aleksey Nikolaev 2 0 2 0 0 0 0 0
Nikolay Voloshin 2 0 1 1 0 0 0 0
Andrey Fisenko 1 1 0 0 1 0 0 0
Vasiliy Kazartsev 1 0 1 0 1 0 0 0
Äliyar Ağayev 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Amelin 1 0 1 0 0 0 0 0
Sascha Amhof 1 0 1 0 0 1 0 0
Anton Anopa 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Borisov 1 0 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Artem Chistyakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitaliy Meshkov 1 0 1 0 0 0 0 0
Pavel Shadykhanov 1 0 0 1 0 1 0 0
Oleg Sokolov 1 0 0 1 0 1 0 0
Evgeniy Turbin 1 0 1 0 0 0 0 0
Mikhail Vilkov 1 0 0 1 0 0 0 0
Nikolay Yordanov 1 0 0 1 0 0 0 0