arbitre Pays G. N. P.
Giorgi Kruashvili 3 0 0 3 0 1 0 0
Adrian Azzopardi 2 1 0 1 0 1 0 0
Juri Frischer 2 0 0 2 0 0 0 0
Timothy Marshall 2 0 1 1 0 0 0 0
Aleksandrs Anufrijevs 1 0 0 1 0 1 0 0
Suren Baliyan 1 0 0 1 0 0 0 0
Jason Lee Barcelo 1 0 0 1 0 0 0 0
Filip Glova 1 0 0 1 0 0 0 0
Zaven Hovhannisyan 1 0 0 1 0 0 0 0
Dejan Jakimovski 1 0 0 1 0 0 0 0
Genc Nuza 1 0 0 1 0 0 0 0
Pavel Orel 1 0 0 1 0 0 0 0
Denis Scherbakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Ivaylo Stoyanov 1 0 0 1 0 0 0 0