arbitre Pays G. N. P.
Vladislav Bezborodov 12 5 1 6 0 1 0 0
Aleksey Eskov 11 5 4 2 0 6 0 0
Aleksey Nikolaev 10 5 3 2 0 3 0 0
Sergey Karasev 9 2 3 4 1 1 1 0
Sergey Ivanov 9 2 3 4 0 2 0 0
Sergey Lapochkin 9 3 1 5 0 2 0 0
Vladimir Moskalev 9 5 2 2 0 5 0 0
Kirill Levnikov 7 5 1 1 0 2 0 0
Vitaliy Meshkov 7 1 3 3 0 2 0 0
Mikhail Vilkov 7 1 2 4 0 1 0 0
Alexey Matyunin 6 1 3 2 0 1 0 0
Igor Fedotov 5 3 0 2 0 0 0 0
Sergey Kulikov 4 1 2 1 0 1 0 0
Aleksandr Egorov 3 0 2 1 0 0 0 0
Vasiliy Kazartsev 3 0 2 1 0 0 0 0
Vladimir Seldyakov 3 0 1 2 0 2 0 0
Stanislav Sukhina 3 3 0 0 0 1 0 0
Roman Galimov 2 0 2 0 0 0 0 0
Aleksey Kovalev 2 1 1 0 0 0 0 1
Evgeniy Turbin 2 1 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Nikolay Voloshin 2 1 0 1 0 0 0 0
Äliyar Ağayev 1 1 0 0 0 0 0 0
Benoît Bastien 1 0 0 1 0 0 0 0
John Beaton 1 0 1 0 0 0 0 0
Ildus Biglov 1 1 0 0 0 0 0 0
Kevin Blom 1 0 0 1 0 0 0 0
Artem Chistyakov 1 0 1 0 0 0 0 0
Carlos Del Cerro Grande 1 0 0 1 0 0 0 0
Andreas Ekberg 1 0 0 1 0 0 0 0
Jesús Gil Manzano 1 0 1 0 0 0 0 0
Marco Guida 1 1 0 0 0 1 0 0
Aleksandr Gvardis 1 0 1 0 0 0 0 0
Nikolay Ivanov 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksandr Kolobaev 1 0 0 1 0 1 0 0
Sergey Kostevich 1 1 0 0 0 0 0 0
Pavel Královec 1 0 0 1 0 0 0 0
Pavel Kukuyan 1 0 1 0 0 0 0 0
Aleksey Kulbakov 1 0 1 0 0 0 0 0
Liran Liany 1 0 1 0 0 1 0 0
Eduard Maliy 1 1 0 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Gediminas Mažeika 1 0 1 0 0 0 0 0
Igor Nizovtsev 1 1 0 0 0 0 0 0
Halis Özkahya 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladimir Pettay 1 1 0 0 0 0 0 1
Vyacheslav Popov 1 1 0 0 0 0 0 0
Paweł Raczkowski 1 1 0 0 0 0 0 0
Peter Rasmussen 1 0 0 1 0 0 0 0
Vitaliy Rushakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Sandro Schärer 1 0 0 1 0 0 0 0
Robert Schörgenhofer 1 0 1 0 0 0 0 0
Ivan Sidenkov 1 1 0 0 0 0 1 0
Oleg Sokolov 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Stefański 1 1 0 0 0 1 0 0
Tobias Stieler 1 0 0 1 0 1 0 0
Aleksey Sukhoy 1 0 1 0 0 0 0 0
István Vad II. 1 0 1 0 0 1 0 0