Hapoel Tel Aviv saison 2018/2019 34 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 2017/2018 1 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 2016/2017 41 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 2015/2016 38 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 2014/2015 42 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 2013/2014 41 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 2012/2013 50 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 2011/2012 58 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 2010/2011 58 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 2009/2010 52 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 2008/2009 39 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 2007/2008 41 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 2006/2007 43 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 2005/2006 33 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 2004/2005 33 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 2003/2004 37 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 2002/2003 6 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 2001/2002 12 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 2000/2001 2 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 1999/2000 4 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 1998/1999 4 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 1996/1997 2 Matches
Hapoel Tel Aviv saison 1995/1996 4 Matches