arbitre Pays G. N. P.
Hiroyuki Kimura 18 10 3 5 0 1 0 0
Nobutsugu Murakami 15 7 4 4 0 1 0 0
Hajime Matsuo 14 6 1 7 0 2 0 0
Yudai Yamamoto 13 4 3 6 0 1 0 0
Jumpei Iida 12 6 2 4 0 0 0 0
Yuichi Nishimura 12 5 2 5 0 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 11 7 1 3 0 2 0 0
Masaaki Toma 10 5 1 4 0 0 0 0
Itaru Hirose 9 7 0 2 0 0 0 0
Kenji Ogiya 9 3 5 1 0 1 0 0
Ryuji Sato 8 3 2 3 0 0 0 0
Yoshiro Imamura 7 5 0 2 0 0 0 0
Takuto Okabe 7 0 5 2 0 0 0 0
Koichiro Fukushima 6 2 2 2 0 0 0 0
Minoru Tōjō 6 2 1 3 0 0 0 0
Toshmitsu Yoshida 6 0 1 5 0 1 0 0
Yusuke Araki 5 1 2 2 0 0 0 0
Tomohiro Inoue 5 0 3 2 0 1 0 0
Kazuyoshi Enomoto 4 3 1 0 0 1 0 0
Akihiko Ikeuchi 4 3 0 1 0 1 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Futoshi Nakamura 4 1 0 3 0 0 0 0
Shoichiro Mikami 3 1 2 0 0 0 0 0
Yosuke Kubota 2 2 0 0 0 0 0 0
Takuya Maeda 2 1 1 0 0 0 0 0
Shinji Murakami 2 1 0 1 0 0 0 0
Antonio Arias 1 0 1 0 0 0 0 0
Germán Arredondo 1 1 0 0 0 0 0 0
José Buitrago 1 0 0 1 0 0 0 0
Bartosz Frankowski 1 0 1 0 0 0 0 0
Kevin Friend 1 0 0 1 0 0 0 0
Toru Kakinuma 1 0 0 1 0 0 0 0
Hiromichi Oka 1 1 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Stark 1 1 0 0 0 0 0 0
Joeri Van De Velde 1 1 0 0 0 0 0 0