arbitre Pays G. N. P.
Hiroyuki Kimura 16 9 2 5 0 1 0 0
Nobutsugu Murakami 14 7 3 4 0 1 0 0
Jumpei Iida 11 6 2 3 0 0 0 0
Hajime Matsuo 11 5 0 6 0 2 0 0
Hiroyoshi Takayama 11 7 1 3 0 2 0 0
Yudai Yamamoto 11 3 2 6 0 1 0 0
Yuichi Nishimura 10 4 2 4 0 0 0 0
Masaaki Toma 10 5 1 4 0 0 0 0
Kenji Ogiya 9 3 5 1 0 1 0 0
Itaru Hirose 8 6 0 2 0 0 0 0
Ryuji Sato 8 3 2 3 0 0 0 0
Yoshiro Imamura 6 4 0 2 0 0 0 0
Takuto Okabe 6 0 4 2 0 0 0 0
Toshmitsu Yoshida 6 0 1 5 0 1 0 0
Minoru Tōjō 5 2 1 2 0 0 0 0
Kazuyoshi Enomoto 4 3 1 0 0 1 0 0
Koichiro Fukushima 4 1 2 1 0 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 4 3 0 1 0 1 0 0
Tomohiro Inoue 4 0 3 1 0 1 0 0
Futoshi Nakamura 4 1 0 3 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Yusuke Araki 3 0 1 2 0 0 0 0
Shoichiro Mikami 3 1 2 0 0 0 0 0
Takuya Maeda 2 1 1 0 0 0 0 0
Shinji Murakami 2 1 0 1 0 0 0 0
Antonio Arias 1 0 1 0 0 0 0 0
Germán Arredondo 1 1 0 0 0 0 0 0
José Buitrago 1 0 0 1 0 0 0 0
Bartosz Frankowski 1 0 1 0 0 0 0 0
Kevin Friend 1 0 0 1 0 0 0 0
Hiromichi Oka 1 1 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Stark 1 1 0 0 0 0 0 0
Joeri Van De Velde 1 1 0 0 0 0 0 0