arbitre Pays G. N. P.
Ryuji Sato 17 5 4 8 1 1 0 0
Hajime Matsuo 14 3 5 6 0 0 0 0
Yuichi Nishimura 14 3 3 8 0 0 0 0
Jumpei Iida 13 6 3 4 4 2 1 0
Masaaki Toma 13 7 2 4 4 0 0 0
Hiroyuki Kimura 13 3 1 9 1 0 0 0
Minoru Tōjō 12 4 3 5 1 1 0 0
Nobutsugu Murakami 10 2 4 4 1 1 0 0
Yudai Yamamoto 9 5 1 3 2 2 0 0
Toshmitsu Yoshida 9 2 4 3 2 0 0 0
Kenji Ogiya 9 4 2 3 1 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 8 2 3 3 4 1 0 0
Yoshiro Imamura 8 2 3 3 0 0 0 0
Koichiro Fukushima 7 2 5 0 2 0 0 0
Itaru Hirose 6 3 1 2 1 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 5 0 1 4 1 0 0 0
Futoshi Nakamura 4 2 2 0 1 0 0 0
Yusuke Araki 4 1 0 3 0 1 0 0
Takuto Okabe 3 2 0 1 3 1 0 0
Kazuyoshi Enomoto 2 1 0 1 1 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Masuya Ueda 2 1 1 0 1 0 0 0
Tomohiro Inoue 2 0 0 2 0 0 0 0
Alireza Faghani 1 1 0 0 3 0 0 0
Atsushi Kamimura 1 0 0 1 0 0 0 0
Yosuke Kubota 1 0 1 0 0 0 0 0
Stéphane Lannoy 1 0 0 1 0 0 0 0
Masayoshi Okada 1 0 1 0 0 1 0 0
Hirokazu Otsubo 1 0 1 0 0 0 0 0
Mohanad Qasim Eesee Sarray 1 1 0 0 0 0 0 0
Howard Webb 1 0 0 1 0 0 0 0
Ryosuke Yamaoka 1 0 0 1 0 0 0 0