arbitre Pays G. N. P.
Ryuji Sato 15 4 4 7 1 1 0 0
Toshmitsu Yoshida 14 5 3 6 3 0 0 0
Kenji Ogiya 8 4 2 2 2 0 0 0
Hajime Matsuo 8 5 1 2 1 0 0 0
Minoru Tōjō 8 4 1 3 1 0 0 0
Yudai Yamamoto 7 4 0 3 1 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 7 4 3 0 0 0 0 0
Masaaki Toma 7 1 5 1 0 0 0 0
Nobutsugu Murakami 6 5 1 0 3 0 0 0
Jumpei Iida 6 1 0 5 1 0 0 0
Masayoshi Okada 6 4 0 2 1 0 0 0
Yoshiro Imamura 4 1 0 3 2 0 0 0
Joji Kashihara 4 1 1 2 0 0 0 0
Takuya Maeda 4 1 2 1 0 0 0 0
Yuichi Nishimura 4 1 2 1 0 0 0 0
Itaru Hirose 3 2 0 1 1 0 0 0
Hiroyuki Kimura 3 1 2 0 1 0 0 0
Akio Okutani 3 1 2 0 1 0 0 0
Koichiro Fukushima 3 2 1 0 0 0 0 0
Futoshi Nakamura 3 2 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Tsutomu Anazawa 2 1 1 0 1 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 2 1 1 0 1 0 0 0
Tomohiro Inoue 2 0 1 1 1 0 0 0
Takuto Okabe 2 0 1 1 1 0 0 0
Hirofumi Yamanishi 2 1 0 1 1 0 0 0
Abdullah Al Baloushi 2 1 0 1 0 0 0 0
Masaki Nabeshima 1 1 0 0 3 0 0 0
Ali Abdulnabi 1 1 0 0 0 0 0 0
Chris Beath 1 1 0 0 0 0 0 0
Marcin Borski 1 0 0 1 0 0 0 0
Piromnya Chalah 1 1 0 0 0 0 0 0
Myung-Yong Choi 1 0 0 1 0 0 0 0
Ravshan Irmatov 1 0 1 0 0 0 0 0
Sang-woo Kim 1 1 0 0 0 0 0 0
Valentin Kovalenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Szymon Marciniak 1 0 1 0 0 0 0 0
Kazuhiko Matsumura 1 1 0 0 0 0 0 0
Shoichiro Mikami 1 1 0 0 0 0 0 0
Tomasz Mikulski 1 1 0 0 0 0 0 0
Saeid Mozaffarizadeh 1 0 1 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Koji Murakami 1 0 0 1 0 0 0 0
Yuki Noda 1 1 0 0 0 0 0 0
Kyros Vassaras 1 1 0 0 0 0 0 0