arbitre Pays G. N. P.
Kazuyoshi Enomoto 2 2 0 0 0 0 0 0
Koichiro Fukushima 2 0 0 2 0 0 0 0
Hajime Matsuo 2 1 0 1 0 1 0 0
Yusuke Araki 1 0 0 1 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 1 0 0 1 0 0 0 0
Nobutsugu Murakami 1 0 0 1 0 0 0 0