arbitre Pays G. N. P.
Toshmitsu Yoshida 17 8 3 6 2 3 0 0
Ryuji Sato 16 6 5 5 0 2 0 0
Hajime Matsuo 15 9 1 5 1 1 0 0
Nobutsugu Murakami 12 8 1 3 2 1 0 0
Hiroyoshi Takayama 12 6 3 3 1 5 0 0
Kenji Ogiya 12 4 3 5 0 2 0 0
Minoru Tōjō 12 5 1 6 0 2 0 0
Masaaki Toma 11 2 4 5 1 2 0 0
Yuichi Nishimura 10 2 2 6 1 1 0 0
Masayoshi Okada 10 5 0 5 1 0 0 0
Yudai Yamamoto 8 4 0 4 0 0 0 0
Akio Okutani 6 2 2 2 0 1 0 0
Joji Kashihara 5 2 0 3 0 2 0 0
Hiroyuki Kimura 5 1 2 2 0 0 0 0
Takuya Maeda 5 1 2 2 0 1 0 0
Takuto Okabe 5 0 3 2 0 1 0 0
Tsutomu Anazawa 4 1 1 2 0 0 0 0
Jumpei Iida 4 1 0 3 0 1 0 0
Hirofumi Yamanishi 4 1 0 3 0 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 3 2 1 0 0 1 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Tomohiro Inoue 3 0 2 1 0 1 0 0
Kazuhiko Matsumura 3 2 0 1 0 0 0 0
Futoshi Nakamura 3 0 1 2 0 0 0 0
Abdullah Al Baloushi 2 1 0 1 0 0 0 0
Yusuke Araki 2 1 0 1 0 0 0 0
Koichiro Fukushima 2 1 1 0 0 0 0 0
Itaru Hirose 2 1 0 1 0 0 0 0
Yoshiro Imamura 2 1 0 1 0 0 0 0
Yoshitsugu Katayama 2 1 0 1 0 0 0 0
Dimitrios Stiliaras 2 0 0 2 0 1 0 0
Dimitris Thanos 2 2 0 0 0 0 0 0
Ravshan Irmatov 1 0 1 0 1 0 0 0
Naohito Ogawa 1 1 0 0 1 0 0 0
Kazuhisa Osada 1 0 0 1 1 0 0 0
Khalil Al Ghamdi 1 0 0 1 0 0 0 0
Héctor Baldassi 1 0 0 1 0 0 0 0
Marcin Borski 1 0 0 1 0 1 0 0
Massimo Busacca 1 0 0 1 0 1 0 0
Badara Diatta 1 0 0 1 0 0 0 0
Kazuyoshi Enomoto 1 1 0 0 0 1 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Athanasios Giachos 1 0 1 0 0 0 0 0
Terje Hauge 1 0 1 0 0 0 0 0
Anastasios Kakos 1 0 0 1 0 0 0 0
Yosuke Kubota 1 0 0 1 0 0 0 0
Claus Bo Larsen 1 0 1 0 0 0 0 0
Shoichiro Mikami 1 1 0 0 0 0 0 0
Masoud Moradi 1 0 0 1 0 0 0 0
Koji Murakami 1 0 0 1 0 0 0 0
Masaki Nabeshima 1 1 0 0 0 0 0 0
Yuki Noda 1 1 0 0 0 0 0 0
Stavros Tritsonis 1 0 0 1 0 0 0 0
Masuya Ueda 1 0 1 0 0 0 0 0
Nicolai Vollquartz 1 0 0 1 0 0 0 0
Prachiteles Zachariadis 1 1 0 0 0 0 0 0