San Lorenzo saison 2018/2019 40 Matches
San Lorenzo saison 2017/2018 39 Matches
San Lorenzo saison 2016/2017 48 Matches
San Lorenzo saison 2015/2016 42 Matches
San Lorenzo saison 2014/2015 51 Matches
San Lorenzo saison 2013/2014 54 Matches
San Lorenzo saison 2012/2013 41 Matches
San Lorenzo saison 2011/2012 43 Matches
San Lorenzo saison 2010/2011 38 Matches
San Lorenzo saison 2009/2010 45 Matches
San Lorenzo saison 2008/2009 47 Matches
San Lorenzo saison 2007/2008 50 Matches
San Lorenzo saison 2006/2007 44 Matches
San Lorenzo saison 2005/2006 39 Matches
San Lorenzo saison 2004/2005 47 Matches
San Lorenzo saison 2003/2004 44 Matches
San Lorenzo saison 2002/2003 45 Matches
San Lorenzo saison 2001/2002 56 Matches
San Lorenzo saison 2000/2001 53 Matches
San Lorenzo saison 1999/2000 51 Matches
San Lorenzo saison 1998/1999 49 Matches
San Lorenzo saison 1997/1998 41 Matches
San Lorenzo saison 1996/1997 38 Matches
San Lorenzo saison 1995/1996 44 Matches
San Lorenzo saison 1994/1995 47 Matches
San Lorenzo saison 1993/1994 35 Matches
San Lorenzo saison 1992/1993 43 Matches
San Lorenzo saison 1991/1992 49 Matches
San Lorenzo saison 1990/1991 38 Matches
San Lorenzo saison 1989/1990 38 Matches
San Lorenzo saison 1988/1989 51 Matches
San Lorenzo saison 1987/1988 38 Matches
San Lorenzo saison 1986/1987 38 Matches
San Lorenzo saison 1985/1986 36 Matches
San Lorenzo saison 1972/1973 10 Matches
San Lorenzo saison 1959/1960 5 Matches