Cadre
Matches
Classement
Nom
Takuma Abe 465' 10 4 6 1 - - - -
Nathan Burns - - - - - - - - -
Kento Hashimoto 1956' 23 22 1 5 5 2 - -
Go Hatano - - - - - - - - -
Akihiro Hayashi 2340' 26 26 - - - 2 - -
Keigo Higashi 1873' 26 23 3 15 1 3 - -
Riku Hirosue - - - - - - - - -
Hyun-soo Jang 810' 9 9 - - 2 3 - -
Yohei Kajiyama 431' 9 5 4 3 - - - -
Hiroki Kawano 398' 8 7 1 7 - 2 - -
Lipe Veloso 3' 1 - 1 - - - - -
Ryoichi Maeda 1050' 23 12 11 11 1 1 - -
Yuichi Maruyama 2385' 27 26 1 - 2 - - -
Masato Morishige 1485' 17 17 - 1 1 2 - -
Sei Muroya 1931' 22 22 - 2 - 2 - -
Kensuke Nagai 1395' 26 16 10 12 1 2 - -
Shoya Nakajima 1054' 21 10 11 10 2 1 - -
Ryoya Ogawa 255' 5 3 2 1 - 1 - -
Makoto Okazaki - - - - - - - - -
Takuo Okubo 360' 4 4 - - - - - -
Yoshito Okubo 2031' 25 23 2 2 7 3 - -
Kosuke Ota 2371' 28 26 2 1 1 2 - -
Yojiro Takahagi 2374' 27 26 1 - - - - -
Sotan Tanabe 366' 8 4 4 2 1 2 - -
Yuhei Tokunaga 1450' 21 16 5 3 - - - -
Peter Utaka 1031' 22 8 14 4 8 1 - 1
Masayuki Yamada 90' 2 1 1 - - - - -
Takahiro Yanagi 316' 4 4 - 1 - 1 - -
Takuji Yonemoto 561' 11 6 5 5 - - - -
Kazunori Yoshimoto 725' 9 8 1 - - 1 - -
Jin-Soo Yu 148' 4 2 2 2 - - - -
Tasuku Hiraoka - - - - - - - - -
Naohiro Ishikawa - - - - - - - - -
Takefusa Kubo - - - - - - - - -
Takuya Uchida - - - - - - - - -
Jakkit Wechpirom - - - - - - - - -