arbitre Pays G. N. P.
Yudai Yamamoto 4 3 0 1 1 0 0 0
Hajime Matsuo 4 3 0 1 0 0 0 0
Masaaki Toma 4 3 0 1 0 0 0 0
Koichiro Fukushima 3 0 1 2 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 3 0 2 1 0 2 0 0
Yuichi Nishimura 3 2 1 0 0 0 0 0
Takuto Okabe 3 0 2 1 0 0 0 0
Jumpei Iida 2 1 0 1 0 0 0 0
Ryuji Sato 2 2 0 0 0 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 2 0 0 2 0 0 0 0
Sidi Alioum 1 1 0 0 0 0 0 0
Yusuke Araki 1 1 0 0 0 1 0 0
Víctor Carrillo 1 0 1 0 0 1 0 0
Malang Diedhiou 1 1 0 0 0 0 0 0
Kazuyoshi Enomoto 1 1 0 0 0 0 0 0
Roberto García 1 0 0 1 0 0 0 0
Itaru Hirose 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Karasev 1 0 1 0 0 1 0 0
Shoichiro Mikami 1 0 1 0 0 0 0 0
Nobutsugu Murakami 1 0 1 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Kenji Ogiya 1 0 1 0 0 0 0 0
Stéphan Studer 1 1 0 0 0 0 0 0
Minoru Tōjō 1 1 0 0 0 0 0 0
Clément Turpin 1 0 0 1 0 0 0 0
Masuya Ueda 1 0 1 0 0 0 0 0