ACR Messina saison 2016/2017 40 Matches
ACR Messina saison 2015/2016 34 Matches
ACR Messina saison 2014/2015 42 Matches
FC Messina saison 2007/2008 43 Matches
FC Messina saison 2006/2007 43 Matches
FC Messina saison 2005/2006 38 Matches
FC Messina saison 2004/2005 43 Matches
FC Messina saison 2003/2004 49 Matches
FC Messina saison 2002/2003 41 Matches
FC Messina saison 2001/2002 45 Matches
A.C.R. Messina saison 1992/1993 1 Matches
A.C.R. Messina saison 1991/1992 2 Matches
A.C.R. Messina saison 1990/1991 4 Matches
A.C.R. Messina saison 1989/1990 4 Matches
A.C.R. Messina saison 1988/1989 5 Matches
A.C.R. Messina saison 1987/1988 5 Matches
A.C.R. Messina saison 1964/1965 34 Matches
A.C.R. Messina saison 1963/1964 34 Matches